Canada Gem

Goldsmiths & Gemologists
Since 1979

Alberta Stock Exchange Tower
Suite 102, 300 5th Avenue. S.W.
Calgary, Alberta, T2P 3C4
Tel: 403 264 9037
   Home      海蓝宝石首饰
海蓝宝石首饰                                                 English Version
 海蓝宝石戒指

海蓝宝石耳环

海蓝宝石吊坠和项链

海蓝宝石手链

海蓝宝石首饰系列

石榴石首饰


更多首饰

蓝宝石首饰


更多首饰

紫水晶首饰


更多首饰

蛋白石首饰


更多首饰

钻石首饰


更多首饰

彩钻首饰


更多首饰

祖母绿首饰


更多首饰

蓝锆石首饰


更多首饰

珍珠首饰


更多首饰

黄水晶首饰


更多首饰

红宝石首饰


更多首饰

坦桑石首饰


更多首饰

橄榄石首饰


更多首饰